Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình
Thực hiện theo Quyết định số 3186/QĐ-BYT  ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn các nội dung cần đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2022.
Bệnh viện Phụ Sản Thái Bình đã tiến hành công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022.