Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình
Thực hiện theo Căn cứ Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán Mua sắm hoá chất, vật tư phục vụ công tác xét nghiệm của Bệnh viện Phụ Sản quý IV năm 2023 và năm 2024.
 
Thực hiện theo Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm hoá chất, vật tư phục vụ công tác xét nghiệm của Bệnh viện Phụ Sản quý IV năm 2023 và năm 2024.
 
Bệnh viện Phụ Sản tỉnh Thái Bình trân trọng kính mời các nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn tham gia bảo giá với nội dung cụ thể như sau: