Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình
THÔNG BÁO
 
V/v tuyển dụng Bác sĩ đa khoa của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình năm 2024
 
- Căn cứ Kế hoạch số 82/KH - BVPS ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình về việc tuyển dụng bác sĩ đa khoa năm 2024.
 
- Bệnh viện Phụ sản Thái Bình thông báo kế hoạch tuyển dụng của đơn vị với các nội dung cụ thể dưới đây: