Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018. Bệnh viện Phụ Sản Thái Bình đã tiến hành công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018.

Chi tiết kết quả tự kiểm tra của bệnh viện XEM TẠI ĐÂY