Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

PHÒNG VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ

Trưởng phòng

Ths: Hoàng Công Dũng

 

             Phòng vật tư – TBYT được thành lập theo Quyết định số 730/ QĐ – SYT, ngày 10/11/2014 của Sở Y Tế Thái Bình.

Phòng vật tư – TBYT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, thiết bị y tế trong Bệnh viện.

Chức năng, nhiệm vụ:

            - Căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện. Lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Bệnh viện. Trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất theo kế hoạch được duyệt.

           - Tổ chức đấu thầu, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định chung của Nhà nước.

             - Tổ chức duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị kịp thời.

            - Xây dựng phương án lắp đặt, cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

            - Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy có giá trị cao phải có người trực tiếp bảo quản sử dụng theo quyết định của Giám đốc Bệnh viện.

           - Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra, sửa chữa phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

           - Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước, cũng như Bộ Y Tế ban hành.

             - Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư – thiết bị y tế. Hóa chất vật tư tiêu hao trong Bệnh viện trình Giám đốc.

            - Phối hợp với các khoa phòng tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất, bảo quản, hướng dẫn các thiết bị y tế. Giám sát các khoa phòng sử dụng thiết bị y tế đúng quy định nhằm khai thác sử dụng hết tính năng kỹ thuật của  thiết bị đã lắp đặt, bảo đảm đạt hiệu suất hoạt động cao, hiệu quả và tiết kiệm.

Cơ cấu tổ chức:

 

Định hướng phát triển:

                Với vai trò là phòng chuyên trách trong việc cung ứng vật tư, hoá chất  trang thiết bị y tế, đảm bảo công tác quản lý, sửa chữa và duy trì hoạt động của toàn bộ trang thiết bị y tế của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình là bệnh viện chuyên khoa cao nhất của tỉnh. Với những trọng trách và nhiệm vụ do Lãnh đạo bệnh viện giao, toàn thể cán bộ và nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế luôn phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo phòng Vật tư – Thiết bị y tế đã đề ra những biện pháp cụ thể để định hướng cho sự phát triển của phòng Vật tư – Thiết bị y tế gắn liền với sự phát triển của Bệnh viện trong thời gian tới, đó là:

              - Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của phòng về công tác quản lý nhà nước, nâng cao tay nghề đối với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên. Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức, bộ máy của phòng để nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc.

              - Đẩy mạnh việc đưa ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý vật tư, trang thiết bị y tế, trong công tác tham mưu, đề xuất, lập kế hoạch và mua sắm vật tư – trang thiết bị y tế. Tiến tới công khai hóa, minh bạch hóa công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa trên hệ thống mạng.

               - Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, không ngừng cải tiến, sáng tạo trong chuyên môn, nghiệp vụ. Góp phần nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả kinh tế trong tiết kiệm chi phí mua sắm và sửa chữa trang thiết bị y tế của Bệnh viện. Kịp thời đề xuất khen thưởng và khen thưởng các cá nhân có thành tích nổi bật.

              - Tiếp tục cập nhật các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước. Xây dựng, hoàn thiện các bộ tiêu chuẩn ISO đối với các quy trình quản lý hành chính trong chuyên môn, nghiệp vụ.

              - Xây dựng kế hoạch tổng thể, tổ chức cơ cấu, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên của phòng Vật tư – Thiết bị y tế. Đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu phục vụ khám bệnh, chữa bệnh.

 

 

Tập thể lãnh đạo và cán bộ phòng vật tư – TBYT

 

Một số hoạt động của phòng

 

Công tác sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế